สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาสม

โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

 

1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

 

Ø เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆการเปลี่ยนแปลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

Ø เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์โดยวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานความรู้ ที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่ได้สามารถเป็นเครื่องมือ

ที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่

 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ

สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา

 

Ø ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพ

ของชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น ด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง

Ø การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้เข้าใจ

เงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำเนินการ

สืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้ จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา


ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

 

Ø การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น

โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญาเงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

Ø การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้

หลากหลายวิธีเช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ

การเขียนผังงาน

Ø เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

มีหลากหลาย เช่น การใช้แผนภูมิตาราง ภาพเคลื่อนไหว

Ø การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน

ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น

 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหา

แนวทางการปรับปรุง แก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา

 

Ø การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ

ชิ้นงานหรือวิธีการว่า สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

Ø การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่น

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์

 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะ

ของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

 

Ø วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้

โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการวิเคราะห์

สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

Ø การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้เรื่องกลไก ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์เช่น LED LDR มอเตอร์เฟือง คาน รอก ล้อ เพลา

Ø อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ

มีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา